Nové informácie nájdete na novej webstránke www.skolapohorela.sk
Celkom: 14307362 Mesiac: 00000091 Týždeň: 00000015 Dnes: 00000001
Základná škola s materskou školou v Pohorelej
   
Dnes je štvrtok, 13. jún 2024, meniny má Anton
 
Mapa: Aktuality

Usmernenie opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania z 8.11.2020

08.11.2020 11:22 zobr.: 654x

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam
v územných obvodoch okresov
podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 zo dňa 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“), č. 16 zo dňa 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“), č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 21“) vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 nariaďuje tejto osobe aj
osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ
alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba,
s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade
zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
2. Zamestnanec, ktorý obdrží pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije
v domácnosti s pozitívnou osobou, kontaktuje svojho lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky
č. 15. Lekár v prípade potreby môže nariadiť pandemickú práceneschopnosť.
3. Zamestnanec, ktorý obdržal pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije
v spoločnej domácnosti s osobou s pozitívnym výsledkom testu a je v povinnej 10-dňovej
izolácii, môže vykonávať prácu z domácnosti, ak sa so zamestnávateľom dohodnú na výkone
práce z domácnosti podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce.
4. V prípade, že výkon práce z domácnosti nie je možný a zamestnanec nečerpá pandemickú
práceneschopnosť, zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky,
náhradného voľna alebo na pracovnom voľne podľa §141 ods. 3 Zákonníka práce.
5. V prípade pozitívne testovaného zamestnanca, ktorý prezenčne vyučoval triedu, ministerstvo
školstva odporúča, aby trieda prešla na 10 kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie
postupom podľa bodu 1. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020.
6. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izoláciiz dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo
pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa
§ 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa
alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného
vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po
ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
7. V prípade, ak mal žiak pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu pre
daný typ školy a po konzultácii s miestne príslušným RÚVZ, trieda prejde na dištančnú formu
vzdelávania na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ (spravidla 10 dní). Pri návrate žiaka do školy
zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára.
8. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky
č. 20 je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia
až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.
a) Podľa § 1 ods. 3, 4 a 5 a § 2 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 20 je riaditeľ alebo ním poverený
zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo
vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym
výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do
priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa
prílohy vyhlášky č. 20 alebo vyhlášky č. 16 alebo čestné vyhlásenie podľa vyhlášky č.
20.
b) Podľa § 3 vyhlášky č. 20 je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný na všetky
vstupy školy alebo školského zariadenia viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a
výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Oznam je uvedený v Prílohe č. 1
tohto usmernenia.
c) V zmysle týchto vyhlášok platí povinná izolácia pri pozitívnom výsledku testu iba pre
zamestnanca a členov jeho domácnosti. Zamestnanci na tom istom pracovisku, ktorí
majú negatívny výsledok testu, neabsolvujú v zmysle vyhlášok povinnú izoláciu.
9. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením
o výnimke alebo čestným vyhlásením, v zmysle vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a
vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.
a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky
č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského
zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča,
aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších
10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo
odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra
školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou
nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5
vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň
splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických
pravidiel vrátiť do školy a materskej školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch
predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto
usmernenia.
b) Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy bez
obmedzenia veku a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. g) a u) vyhlášky č.
20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do
školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č.
2 tohto usmernenia.
c) Zamestnanec, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu a nespadá pod
výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 20, nemôže v zmysle vyhlášky č. 20 vstúpiť
do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia. Podľa vyhlášky
č. 20 sa tento zákaz týka všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek. V tomto prípade je
možné postupovať podľa bodu 4. tohto usmernenia alebo dohodnúť sa na výkone práce
z domácnosti. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti
uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.
d) Ak sa zamestnanec nevie preukázať negatívnym výsledkom testu zo zdravotných dôvodov
výnimiek špecifikovaných v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 20, môže podľa vyhlášky č. 20 vstúpiť do
školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
v tomto prípade však odporúča, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na výkone
práce z domácnosti tak, aby zamestnanec nevstupoval do vnútorných a vonkajších
priestorov školy a školského zariadenia po dobu 10 kalendárnych dní od ukončenia
druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, pokiaľ sa takto
nedohodli po prvom kole celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. To znamená,
že ak sa napríklad zamestnanec zúčastnil prvého kola celoplošného testovania
„Spoločenská zodpovednosť“, ale druhého kola celoplošného testovania „Spoločná
zodpovednosť“ sa už nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť, vtedy odporúčame, aby
sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodli na vykonávaní práce z domácnosti po dobu
nadchádzajúcich 10 dní od testovania. V prípade, ak sa zamestnanec nezúčastnil už prvého
kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo zdravotných dôvodov
špecifikovaných v § 2 ods. 2 Vyhlášky č. 20 a zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnil ani
druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ a uplynulo 10 dní od
prvého kola testovania, kedy počas týchto 10 dní vykonával prácu z domácnosti,
zamestnanec môže vykonávať prácu už z priestorov školy. Pri návrate do školy
zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto
usmernenia.
10. V prípade žiaka, rodiča alebo zamestnanca prichádzajúceho z územných obvodoch okresov
nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, je
potrebné, aby na vstup do školy alebo školského zariadenia spĺňal podmienky podľa vyhlášky
č. 20.
Ďalšie výnimky a podmienky súvisiace s testovaním nájdete v nasledovných vyhláškach Úradu
verejného zdravotníctva:
1. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného
testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 29. októbra 2020:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_
2020.pdf
2. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa z 30. októbra 2020:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_
2020.pdf
3. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, , ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného
testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 6. novembra 2020:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_1_
2020.pdf
4. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, , ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne
celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 6. novembra 2020:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_1_
2020.pdf

Príloha č.4 - Vyhlásenie návštevníka školy 195x pdf 413.29 KB
Príloha č.3 - Vyhlásenie zamestnanca 179x pdf 527.18 KB
Príloha č.2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu 193x pdf 419.36 KB
Príloha č.1 - Podmienky vstupu do školy 194x pdf 449.37 KB
Usmernenie "Spoločná zodpovednosť" z 8.11.2020 189x pdf 482.34 KB

Jedálny lístok

Zvonenie
0. 07:00 07:45
1. 07:50 08:35
2. 08:40 09:25
3. 09:35 10:20
4. 10:35 11:20
5. 11:30 12:15
6. 12:45 13:30
7. 13:35 14:20

Kalendár
  < 2024 >  
  < jún >  
  Po Ut St Št Pi So Ne  
  2728293031 1 2 
   3 4 5 6 7 8 9 
  10111213141516 
  17181920212223 
  24252627282930 

Odkazy na stránky

Náhodný obrázok

 

Menu: Admin | Stará verzia | Dokumenty | Galéria | Mapa | 2% z daní | Napíšte nám | Mobilná verzia | Jedálny lístok | Kalendár | Rozvrhy | RSS | Hore

Copyright (c) 2015 By RPnet